• آیا می توان درخت یا درختان را که در ملک شخصی خود وجود دارد قطع نمائیم؟

خیر، درختان یکی از نعمات خداوند یکتا می باشد که در حفظ هوای پاک نقش مهمی را بر عهده دارند و نیز در زیبایی شهر و سیمای شهرمان، مسئول حفظ و حراست درختان شهروندان هستند و در راستای رعایت قانون، حفظ و گسترش فضای سبز سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری این مهم را به عهده دارد.
لذا قطع اشجار، غیر قانونی بوده و هرگونه اقدام بایستی با هماهنگی آن اداره مطبوع انجام پذیرد.

  • کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرداری چیست؟

به بیان واضح و روشن می توان گفت تغییر هرگونه کاربری، افزایش هرگونه تراکم به صورت موردی و یا جامع و یا تقلیل تراکم در قالب مصوب از طریق کمیسیون ماده پنج سازمان مسکن و شهرسازی صورت می گیرد.

قوانین ملکی