١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در یک بانك اطلاعاتى به مدت یکماه
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر(گوگل)
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-مدت زمان نامحدود

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى بصورت دائمى
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر(گوگل)
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-مدت زمان نامحدود

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت سه ماه
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر(گوگل)
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج تا ١٥ عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-مدت زمان آگهى سه ماه

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت شش ماه
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر(گوگل)
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج تا ٢٠ عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-مدت زمان آگهى شش ماه

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت يك سال
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر ياهو، گوگل ، بينگ
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج تا ٢٥ عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
15-ساخت بنر متحرك
١٦-نمايش بنر متحرك به مدت سه ماه در صفحات آگهى سايت
١٧-ساخت و درج ويديو در سايت آپارات
١٨-بالا بردن قدرت كلمات كليدي با بك لينك
١9-مدت زمان آگهى ١٢ ماه

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت يك سال
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر ياهو، گوگل ، بينگ
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج هر تعداد عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-ساخت بنر متحرك(نمونه کار)
١٦-نمايش بنر متحرك به مدت سه ماه در صفحات آگهى سايت
١٧-ساخت و درج ويديو در سايت آپارات
١٨-بالا بردن قدرت كلمات كليدي با بك لينك
١٩-مدت زمان آگهى ١٢ ماه

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت يك سال
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر ياهو، گوگل ، بينگ
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج هر تعداد عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-ساخت بنر متحرك(نمونه کار)
١٦-نمايش بنر متحرك به مدت شش ماه در صفحات آگهى سايت
١٧-ساخت و درج ويديو در سايت آپارات
١٨-بالا بردن قدرت كلمات كليدي با بك لينك حرفه اى
١٩-نمايش آگهى بصورت پاپ آپ
٢٠-ريپوتاژ خبرى
٢١-مدت زمان آگهى ١٢ ماه

١-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت يك سال
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر ياهو، گوگل ، بينگ
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج هر تعداد عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-ساخت بنر متحرك(نمونه کار)
١٦-نمايش بنر متحرك به مدت شش ماه در صفحات آگهى سايت
١٧-ساخت و درج ويديو در سايت آپارات
١٨-بالا بردن قدرت كلمات كليدي با بك لينك حرفه اى
١٩-نمايش آگهى بصورت پاپ آپ
٢٠-ريپوتاژ خبرى
٢١-مدت زمان آگهى ١٢ ماه

1-درج عكس مربوط به آگهى
٢-درج متن و شماره تماس
٣-ديده شدن در دو بانك اطلاعاتى به مدت يك سال
٤-قابليت ويرايش
٥-ديده شدن در موتورهاى جستجوگر ياهو، گوگل ، بينگ
٦-قابليت ارتقاء آگهى
٧-لينك آگهى به سايت (فالو)
٨-نمايش لينك سايت و شبكه هاى اجتماعى
٩-درج هر تعداد عكس دلخواه
١٠-ثبت لوكيشن محل
١١-سئو پيشرفته آگهى
١٢-ديده شدن و ثبت آگهى در گوگل
١٣-مشاوره رايگان
١٤-ويرايش و ساخت آگهى توسط كارشناسان
١٥-ساخت بنر متحرك(نمونه کار)
١٦-نمايش بنر متحرك به مدت ١٢ ماه در صفحات آگهى سايت
١٧-ساخت و درج ويديو در سايت آپارات
١٨-بالا بردن قدرت كلمات كليدي با بك لينك حرفه اى
١٩-نمايش آگهى بصورت پاپ آپ
٢٠-ريپوتاژ خبرى
٢١-مدت زمان آگهى ١٢ ماه

بالا